Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Nedůslednost

České školství je zachráněno, ředitelé škol se radují – už budou vědět, kolik mají platit tomu kterému učiteli. Ale co ostatní subjekty, podléhající Ministerstvu? Je snad MŠMT více ministerstvem školství nežli je ministerstvem mládeže a tělovýchovy? Ministerstvo vytrhne trn z paty ředitelům škol a sportovce ponechá napospas jejich bezradnosti? Jak mají kluby vědět, kolik platit hráčům a trenérům? Jak dlouho ještě mají hráči a trenéři čekat na svůj kariérní řád?

Ale už se blýská na lepší časy! Otálí-li MŠMT, iniciativy se chopilo Ministerstvo financí, a některým obzvlášť dezorientovaným hráčům vyměřilo doplatky. Není jasné, proč se zpozdilí hráči snaží blokovat tuto záslužnou iniciativu berňáku soudní cestou.

Až bude vyjasněna situace v odměňování i ve sportu, bude se Ministerstvo moci naplno věnovat mládeži. Je známo, že ani mnozí rodiče nemají úplně jasno, jak vysoké kapesné by měli svým potomkům vyplácet. A kde jsou soustředěni ti nejpovolanější odborníci na tuto problematiku?


K nezaměstnatelnosti padesátiletých

Existence jevu zvaného „nezaměstnatelnost šedesátiletých“ pro mne není novinkou. Ač dosud nepostihla mne osobně, vnímal jsem ji jako nepochybnou hrozbu a přizpůsoboval jsem jí moje chování. Existence jevu zvaného „nezaměstnatelnost padesátiletých“ pro mne jistou novinkou a mírným překvapením byla, ale nebyl to zas takový šok. Předpokládám, že jde o jev do jisté míry analogický,  s velmi podobnými příčinami.

Šokem pro mne bylo, když jeden z komentátorů na Eduinu použil onu „nezaměstnatelnost padesátiletých“ jako důkaz nedostatečné kvalifikace oněch N-desátiletých!
Nedostatečné kvalifikace?!
V okruhu mých známých, v naprosté většině právě N-desátníků, jsme tento jev probírali nespočetněkrát,  a nedostatečná kvalifikace jako příčina nás nikdy nenapadla!
Počkejte – zavzpomínám a přepočtu to … ne, opravdu nikdy!
Nejčastěji jsme za příčinu tohoto – pro nás podivného – jevu považovali všeobecný obrat společenských poměrů do nesmyslna a nepochopitelna. Tak nějak nám to pasovalo ke společnosti, která se – aniž by se ptala občanů – rozhodla chránit zloděje před okradenými, chránit násilníky před zbitými,  preferovat zadlužení před spořením, preferovat parazitování před prací, svobodou podnikání maskovat okrádání seniorů a „sociálními“ dávkami financovat blahobyt provozovatelů heren, lichvářů a majitelů okolí obtěžujících „ubytoven“.“

Na silném druhém místě se umístila  – námi odhadovaná -  obava potenciálního nadřízeného  – zpravidla ambiciózního mladého nedouka s diplomem z „prestižní“ zahraniční školy –   o svoje vlastní šéfovské postavení, které by příchod vzdělaného, zkušeného a pracovitého odborníka s dokonalou orientací v oboru zajisté mohl ohrozit. Dokonce i tehdy, když N-desátiletý uchazeč o zaměstnání potenciálního šéfa ujistí, že nemá šéfovské ambice.

Z mého pohledu tedy „nezaměstnatelnost N-desátiletých“ rozhodně není následkem nízké kvalifikace oněch N-desátníků, a pokud už nějak s jich kvalifikací souvisí, tedy obráceně – nesnází je jejich vysoká kvalifikace.

Je-li tomu tak, je to také dobrou vizitkou školství, které oněm N-desátníkům jejich kvalifikaci poskytlo (nebo je postrčilo správným směrem), a je to důvodem, proč ve mně dnešní křečovité pokusy o „reformy“ školství (fakticky ale hlavně nadějné pokusy o likvidaci dosud fungujících prvků školství) vyvolávají leda hořký úsměv.


Vládní zásahy do školství nemají oporu v Ústavě

Avšak natěšeného čtenáře zklamu, neboť jde o zásahy do školství Federální vlády U.S.A., a text, ve kterém nemají žádnou oporu, je ona cca 225 let stará Ústava z pera Hamiltona, Madisona, Franklina, Shalluse a dalších otců zakladatelů.

Dokument, který tuto okolnost vyzdvihuje, je Republican Platform 2016 neboli cosi jako volební program Republikánské strany pro rok 2016. Vycházeje z titulního výroku, republikáni požadují, aby Federální vláda ukončila svoje úsilí o zglajchšaltování amerického školství a přestala školám vnucovat celostátně platné standardy a celostátní hodnocení. Republikáni chtějí posílit roli rodičů žáků a dopřát jim nerušený výběr z široké palety vzdělávacích možností. Podporují a chválí školy a učitele, které a kteří se dokázali vyvléci z federálního chomoutu.

Některá pěkná doporučení: Výklad dějin a občanských nauk s využitím původních dokumentů z pera otců zakladatelů.  Řízení škol na místní úrovni (předpokládám, že jde o úroveň obcí, tedy návrat k pár desítek let starému modelu).  Udržování kázně ve třídách, aniž by učitelům hrozily žaloby a soudy.

Kromě požadavků z mého pohledu jasně pozitivních obsahuje Platforma také požadavky příznačné pro U.S.A. (a v Česku neprůchozí), a požadavky (opět z mého pohledu) nesmyslné. Ale kdybych byl americkým učitelem nebo ředitelem školy, nebál bych se prosazení republikánské Platformy. Kdyby byla Platforma prosazena v plném rozsahu, včetně všech těch typicky amerických šíleností a nesmyslů, znamenalo by to hlavně, že v podstatných věcech budu mít volnost a že mi ty šílenosti a nesmysly nikdo z Washingtonu D.C. nebude moci poručit.

 

Republican Platform 2016:

https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/media/documents/DRAFT_12_FINAL%5B1%5D-ben_1468872234.pdf


Jaká je realita?

„… znám realitu základního školství“, píše paní Hublová v jednom svém komentáři k využívání Twitteru. Já neznám realitu českého základního školství, a velice rád bych ji znal. A také bych rád znal realitu českého středního školství. Zejména bych rád znal, jak je to s dostupností a použitelností informačních prostředků, které já považuji za běžné. Na prvním místě webový prostor.

Když si jako soukromník pronajmu webový prostor, je běžné, že jej mohu obsluhovat pomocí ftp. Ve spolupráci s libovolným běžným skriptovacím prostředkem (nebo s jednoduchoučkým prográmkem) pak mohu zařídit, že do mého pronajatého webového prostoru se moje data (zejména mnou vytvořené webové stránky) ukládají okamžitě, když k tomu dám příkaz, nebo periodicky – denně nebo týdně, a podle libovolného kriteria – třeba ty, které jsem dnes upravoval.

Zdůrazňuji, že celý „upload“ probíhá automaticky nebo na stisk jediného tlačítka (i když vlastní operace může trvat desítky sekund nebo minuty). Žádné zběsilé šmidlání a klikání myší v desítkách formulářů, žádné pitomé dotazy, zda to, co jsem přikázal provést opravdu chci provést. Jakmile operace úspěšně proběhne, mohou si vystavené stránky prohlížet všichni uživatelé Internetu na celém světě. A žádné předběžné (ani jiné) schvalování pověřeným hlídačem mravopočestnosti (či čeho?).

A teď jak je to s tou realitou českého školství. Mohou české školy konkurovat Twitteru? Může česká učitelka nebo český učitel na české škole výše popsaným způsobem používat jí nebo jemu přidělenou část školního webového prostoru? Tedy snadno a rychle (okamžitě!) zveřejnit libovolný soubor informací, víceméně libovolné velikosti, v libovolném formátu? Já nejsem tím znalcem české reality. Jenom ve mně hlodají dosti černé pochybnosti …

Nechtěl by se někdo na rvp.cz ujmout této záležitosti a publikovat něco jako přehled, jak to na českých školách vypadá? Tedy i náznak, do jaké míry je české školství odkázáno na Twitter …


Kdo to ví lépe?

Existují zprávy TALIS – jak tady někde vedle připomíná Petr Koubek – které tvrdí, že TALISem doporučované formy učení se učitelů, například dlouhodobé semináře a učitelské konference, se v Česku realizují jen minimálně, a naopak že čeští učitelé dávají přednost vzdělávacím formám, které jsou jen minimálně efektivní, například jednodenním seminářům.

Pominu fakt, že zprávy TALIS vychází pouze z dat získaných dotazníkovým šetřením, tedy že jde o pouhou sumarizaci číchsi subjektivních dojmů.

Chci pominout i okolnost, že „prokazatelné“ kvality doporučovaných forem učení TALIS nikdy nezměřil, pouze se odkazuje na cizí materiály. (A obávám se, že kdybych šel po těch odkazech, zjistil bych pouze, někde v desáté úrovni odkazování, že se kdysi kdosi domníval, že příslušná forma učení by, za jistých okolností, třeba mohla být efektivní.)

Zajímá mě toto: pokud nějaký badatel chce využít zprávu TALIS k tomu, aby káral české učitele, že nepoužívají efektivní metody učení, musí stát pevně na stanovisku, že neexistují individuální metody učení. Že ty pravé efektivní metody učení jsou pro každého učitele přesně stejné. Ha ha ha.

Takže badatelé prohlásili vybrané formy učení za efektivní, adekvátní, atd. apod. A když čeští učitelé tyto posvěcené formy učení nepoužívají, jsou hloupí a škodí sami sobě. Protože badatelé přece vědí lépe než učitelé, co je pro ty učitele  vhodné.

Nebo že by to nejlépe věděli ti učitelé?


Konsistentní

Bylo nebylo. V pohádkovém hlavním městě pohádkového království studenti střední školy ubližovali učitelce tak příšerně, že přestala učit a záhy zemřela. Ubližování bylo nafilmováno. Pohádkové záběry onoho ubližovaní prokazují, že učitelka věděla, kteří výtržníci jí ubližují.

V pohádkovém království všichni učitelé dobře vědí, jak se má naložit s výtržníky, a jak rychle se to má učinit. Proč nebylo s výtržníky naloženo po zásluze? Inu, zabránila tomu pohádková školní vrchnost, z důvodů, o nichž lze jen spekulovat.

Sice není běžné, že by trýzněná učitelka zemřela, ale jinak jde o běžnou věc. Každý učitel v pohádkovém království si vzpomene na pár případů, kdy někdo ze školní vrchnosti bránil řadovým učitelům učinit cosi nezbytného, nebo naopak je nutil činit cosi zbytečného, ba škodlivého. Z důvodů, o nichž lze jen spekulovat.

I stalo se, že do pohádkového království vstoupili poutníci ze vzdálené země. Královští poddaní si nebyli úplně jistí, kdo jsou ti poutníci. Někdo tvrdil, že jsou to prosebníci o almužnu, jiný tvrdil, že jsou to krajánci putující za prací. Někdo dokonce tvrdil, že je to vojsko krále Kazisvěta. Tak či tak, každý poddaný pohádkového království dobře ví, jak se má s poutníky naložit. A jak rychle se to musí provést.

Proč nebylo s poutníky naloženo podle přání všech poddaných? Inu, zabránila tomu pohádková královská vrchnost. Z důvodů, o nichž lze jen spekulovat.

Je pozoruhodné, jaké je počínání pohádkové vrchnosti na nejnižší úrovni i na té nejvyšší úrovni konsistentní.


V Brně otevřeno, 20/21

Brněnští studenti pedagogiky vystoupili s iniciativou. Sice píšou, že smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit Pedagogické fakulty MU, ale z jednadvaceti bodů iniciativy mi nějakých devět připadá zaměřeno spíše vně fakulty, na způsob, jakým fungují jiné školy a jiní učitelé, nežli studenti a absolventi MU.

Studenti mají plné právo vyjadřovat se k fungování svojí fakulty. Dokonce plné právo svoji fakultu obrátit naruby. Ale předepisovat cokoli jiným školám a jiným učitelům? Místy to vypadá, že iniciativní brněnští studenti se po absolvování chystají vzít útokem MŠMT a obsadit tam všechna křesílka.

Mnohé body studentské iniciativy jsou zajímavé, ale některé vynikají. Třeba bod 2. smysluplný obsah, kde se m.j. doporučuje učit to, co je opravdu důležité a zaměřit se na rozvoj obecnějších dovedností důležitých pro úspěšný život. Tedy lhát, krást a podvádět? Možná brněnští studenti vidí ty dovednosti důležité pro úspěšný život ve dnešní české společnosti nějak jinak, ale i tak by si měli uvědomit, že v této věci nepanuje obecná shoda. A že by měli naznačit, kdo rozhodne, co je důležité. Oni? Každý jednotlivý učitel? Ředitel? Ministr?

V bodu 14. spolupráce s okolím se doporučuje naslouchat reálnému světu. Užitečné doporučení. Tím měli iniciativní studenti začít, a můj dojem je, že právě této činnosti se příliš nevěnovali.

 

Za úplně nejspornější považuji bod 20. výchovný rozměr. Ten požaduje pěstovat v lidech slušnost, pokoru a smysl pro morálku a formovat druhé k tomu, aby usilovali být dobrým člověkem. Výrazu pěstovat v lidech smysl pro morálku nerozumím. S pokorou narazí u dnešních studentů. A se slušností a dobrým člověkem narazí u mne. Cožpak si iniciativní brněnští studenti nevšimli, že dnešní česká společnost je radikálně a nesmiřitelně rozdělená? Co je pro jednoho slušnost, je pro druhého vrcholem podrazáctví, a koho jedni považují za dobrého člověka, druzí považují za gaunera. A tento vztah je symetrický. Pokud se učitel v takto rozdělené společnosti postaví na jednu ze dvou protivných stran a začne studenty vychovávat dle své představy slušnosti a své představy dobrého člověka, narazí.

Je konflikt s rozhořčenými studenty a rodiči žáků záměrem iniciativních brněnských studentů?


Učitel není soustružník

Učitel není soustružník, a také lékař není pekař, a horník je někdo úplně extra. Tyhle lobbystické hlášky jsou adresovány státu, a jejich záměrem je získat od státu nějaké výhody. Nejlépe peníze. A česká bruselská socialistická republika se může přerazit samou horlivostí, s jakou těmto požadavkům vychází vstříc. Hlavně některým. Kasty těch, kteří jsou cosi extra, vznikají v Česku jako na běžícím pásu. Naposledy zabodovali horníci. Kdopak bude další? Hasiči? Žoldáci z mise kdesi v Tramtárii? Obecní počišťovači?

Tvrzení, že lékař není pekař se objevilo v době, kdy se řešila zdravotní péče. Domyšleno do důsledků, lékařská lobbystická rétorika naznačovala, že bez zdravotní péče organizované ministerstvem a hrazené ze zdravotní daně (vydávané za jakési všeobecné zdravotní pojištění) by obyvatelstvo Česka bídně pomřelo, zatímco bez potravin bude obyvatelstvo v pohodě. Zdravotní lobbysté si tehdy prosadili svou a mohli být spokojeni, místo opravdového pojištění byl v Česku zaveden všeobecný zdravotní paskvil a ten tu máme dodnes. Akorát ti lékaři dnes už  tak spokojeně nevypadají.

Copak se to odehrává ve škole? Že by veleknězové moudrosti předávali žákům nepostradatelné vědomosti? Vidím to jinak. Naučit někoho dělat kotrmelce je stejná služba jako naučit jezdit na vodních lyžích, a naučit někoho pořádně (!!) česky je stejná služba, jako naučit někoho čínsky. Nepostradatelnost (nebo naopak zbytečnost), hodnotu a cenu té které služby si musí každý rozhodnout sám (v případě mladistvých jejich rodiče). Nezdá se mi, že by v této záležitosti byl stát nebo ministerstvo – nebo třeba učitel! – povolanější nežli občan, kterého se to týká.

Existují učitelé, kteří mají pocit výlučnosti. Pocit,  že oni jsou něco jiného nežli soustružníci. Takoví ať si založí libovolné množství libovolně nazvaných stavovských organizací a učitelských klubů, na jejichž půdu bude vstup všem ne-učitelům a zejména soustružníkům co nejpřísněji zapovězen.

Přeji učitelům méně státní buzerace, méně zelené ekoteroristické propagandy a hlavně více peněz. Ale ne za cenu, že z učitelů vznikne další zvýhodněná kasta! Nestojím o stát, který svoje občany tu zvýhodňuje, tu znevýhodňuje podle jejich povolání! Kdybych už nějaký stát chtěl, tedy takový, pro který lékař je na stejné úrovni jako pekař, učitel na stejné úrovni jako soustružník, a horník na stejné úrovni jako všichni ostatní.

A s úlevou a s potěšením pozoruji, že učitelská lobbystická rétorika je v Česku pro srandu králíkům.


Lámání chleba

Žijeme v zajímavé době. Myšlenky obsažené ve školských dokumentech jsou drsným způsobem konfrontovány s realitou. Společnost je zřetelně rozdělena na dva tábory, které mi připadají nesmiřitelné. Těžko odhadnout, která strana je početnější – každá z nich disponuje svými průzkumy a svými statistikami, které ji líčí jako silnější.

Domnívám se, že dnešní doba je mimořádná tím, že to, co dříve byly „pouhé“ myšlenky a koncepce, dnes má mimořádně silný vliv na realitu.

Jak se v této situaci zachovají státní zaměstnanci? Zde nejsem originální, tuto otázku pro policisty a vojáky řešili weboví publicisté již dávno. Já ale chci připomenout, že dilema se týká i učitelů.

Předpokládám, že mezi učiteli se nenajde žádný rebel, který by se odmítl řídit školskými dokumenty. Tudíž případný konflikt může nastat pouze mezi učiteli (a obecně školou) na jedné straně a studenty, případně rodiči studentů, na straně druhé.

Kdysi dávno jedna ministryně školství prohlásila, že „stát je hodnotově neutrální“. Lhala – to už je takový zvyk politiků. Stát není hodnotově neutrální a státní školské dokumenty rozhodně nejsou hodnotově neutrální.

Předpokládám dále, že existuje (dnes již) mnoho studentů a existuje (dnes již) mnoho rodičů studentů, jejichž hodnotový systém je v prudkém rozporu s hodnotami obsaženými ve státních školských dokumentech. V takovéto situaci mě napadají následující otázky:

Q1) Sdělí student učiteli, že učitelem vštěpované hodnoty odmítá přijmout? Máme hojné zkušenosti z doby před-listopadové. Tehdy si to studenti nechávali pro sebe.

Q2) Dokáže student dostatečně přesně a věrně sdělit rodičům, jaké hodnoty se škola studentovi snaží vštípit?

Q3) Sdělí rodič učiteli, že si nepřeje, aby učitel vštěpoval určité hodnoty jeho potomkovi? Zkušenosti z doby před-listopadové říkají, že tehdy to rodiče řešili důkladnou instruktáží potomků a poučení studenti si svoje i rodičovské výhrady nechávali pro sebe.

Q4) Jak se učitel zachová v takovémto konfliktu?

Q5) Doví se veřejnost o takovémto konfliktu?

Žijeme v zajímavé době. Ať chceme nebo ne.


Profesní zoufalství, profesní naděje

Byl jsem upozorněn na snahu pana Sotoláře (a jeho spolupracovníků) mobilizovat učitele prostřednictvím jimi vytvářeného Učitelského profesního sdružení.
Sdílím jejich radikálně odmítavý názor na kariérní řád. Chválím a obdivuji každého, kdo je v dnešní pohnuté době ochoten vyvíjet smysluplnou aktivitu.

Ale obávám se, že záměr vynutit založení jakési Rady a vnutit se do ní, podaří-li se sdruženým profesionálům jej uskutečnit, snad bude mít jakýsi krátkodobý pozitivní účinek, ale z dlouhodobého hlediska bude škodlivý, neboť poslouží hlavně legitimizaci dalšího a dalšího zasahování státu a Ministerstva do úplně všeho.
I kdyby sdružení profesionálové dokázali zabránit realizaci těch nejhorších ministerských nápadů (jako je Kariérní řád), jejich spoluúčast „posvětí“ realizaci všech těch ostatních šíleností (kterých bude přibývat exponenciálním tempem).
Domnívám se, že státní a ministerské zasahování do školství, i kdyby bylo úplně „zlaté“, prodiskutované a schválené všemi možnými Radami, pořád bude principiálně špatné, protože pořád to bude státní a ministerské zasahování.

Stát nemá co zasahovat do školství. Školství je záležitost soukromá a obecní. Ani politici a ministři nejsou tak … dejme tomu slepí, aby nechápali, že jimi zneužívaná záminka pro centralizaci školství, totiž aby školství bylo všude stejné, je pouhá záminka. I kdyby se ministeriálové rozkrájeli a kdyby zákonodárci udržovali svoje zákonodárné smrště 365 dní v roce a chrlili zákony ještě nesmyslnější a gumovější, školství stejně všude stejné nikdy nebude (kromě triviální alternativy, že bude všude stejně zlikvidované).

Bylo by neupřímné přát sdruženým profesionálům úspěch. Ale každopádně jim přeji potěšení z jejich činnosti.