Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Únor 2016

Kdo to ví lépe?

Existují zprávy TALIS – jak tady někde vedle připomíná Petr Koubek – které tvrdí, že TALISem doporučované formy učení se učitelů, například dlouhodobé semináře a učitelské konference, se v Česku realizují jen minimálně, a naopak že čeští učitelé dávají přednost vzdělávacím formám, které jsou jen minimálně efektivní, například jednodenním seminářům.

Pominu fakt, že zprávy TALIS vychází pouze z dat získaných dotazníkovým šetřením, tedy že jde o pouhou sumarizaci číchsi subjektivních dojmů.

Chci pominout i okolnost, že „prokazatelné“ kvality doporučovaných forem učení TALIS nikdy nezměřil, pouze se odkazuje na cizí materiály. (A obávám se, že kdybych šel po těch odkazech, zjistil bych pouze, někde v desáté úrovni odkazování, že se kdysi kdosi domníval, že příslušná forma učení by, za jistých okolností, třeba mohla být efektivní.)

Zajímá mě toto: pokud nějaký badatel chce využít zprávu TALIS k tomu, aby káral české učitele, že nepoužívají efektivní metody učení, musí stát pevně na stanovisku, že neexistují individuální metody učení. Že ty pravé efektivní metody učení jsou pro každého učitele přesně stejné. Ha ha ha.

Takže badatelé prohlásili vybrané formy učení za efektivní, adekvátní, atd. apod. A když čeští učitelé tyto posvěcené formy učení nepoužívají, jsou hloupí a škodí sami sobě. Protože badatelé přece vědí lépe než učitelé, co je pro ty učitele  vhodné.

Nebo že by to nejlépe věděli ti učitelé?


Konsistentní

Bylo nebylo. V pohádkovém hlavním městě pohádkového království studenti střední školy ubližovali učitelce tak příšerně, že přestala učit a záhy zemřela. Ubližování bylo nafilmováno. Pohádkové záběry onoho ubližovaní prokazují, že učitelka věděla, kteří výtržníci jí ubližují.

V pohádkovém království všichni učitelé dobře vědí, jak se má naložit s výtržníky, a jak rychle se to má učinit. Proč nebylo s výtržníky naloženo po zásluze? Inu, zabránila tomu pohádková školní vrchnost, z důvodů, o nichž lze jen spekulovat.

Sice není běžné, že by trýzněná učitelka zemřela, ale jinak jde o běžnou věc. Každý učitel v pohádkovém království si vzpomene na pár případů, kdy někdo ze školní vrchnosti bránil řadovým učitelům učinit cosi nezbytného, nebo naopak je nutil činit cosi zbytečného, ba škodlivého. Z důvodů, o nichž lze jen spekulovat.

I stalo se, že do pohádkového království vstoupili poutníci ze vzdálené země. Královští poddaní si nebyli úplně jistí, kdo jsou ti poutníci. Někdo tvrdil, že jsou to prosebníci o almužnu, jiný tvrdil, že jsou to krajánci putující za prací. Někdo dokonce tvrdil, že je to vojsko krále Kazisvěta. Tak či tak, každý poddaný pohádkového království dobře ví, jak se má s poutníky naložit. A jak rychle se to musí provést.

Proč nebylo s poutníky naloženo podle přání všech poddaných? Inu, zabránila tomu pohádková královská vrchnost. Z důvodů, o nichž lze jen spekulovat.

Je pozoruhodné, jaké je počínání pohádkové vrchnosti na nejnižší úrovni i na té nejvyšší úrovni konsistentní.


V Brně otevřeno, 20/21

Brněnští studenti pedagogiky vystoupili s iniciativou. Sice píšou, že smyslem iniciativy je usilovat o zvyšování vzdělávacích kvalit Pedagogické fakulty MU, ale z jednadvaceti bodů iniciativy mi nějakých devět připadá zaměřeno spíše vně fakulty, na způsob, jakým fungují jiné školy a jiní učitelé, nežli studenti a absolventi MU.

Studenti mají plné právo vyjadřovat se k fungování svojí fakulty. Dokonce plné právo svoji fakultu obrátit naruby. Ale předepisovat cokoli jiným školám a jiným učitelům? Místy to vypadá, že iniciativní brněnští studenti se po absolvování chystají vzít útokem MŠMT a obsadit tam všechna křesílka.

Mnohé body studentské iniciativy jsou zajímavé, ale některé vynikají. Třeba bod 2. smysluplný obsah, kde se m.j. doporučuje učit to, co je opravdu důležité a zaměřit se na rozvoj obecnějších dovedností důležitých pro úspěšný život. Tedy lhát, krást a podvádět? Možná brněnští studenti vidí ty dovednosti důležité pro úspěšný život ve dnešní české společnosti nějak jinak, ale i tak by si měli uvědomit, že v této věci nepanuje obecná shoda. A že by měli naznačit, kdo rozhodne, co je důležité. Oni? Každý jednotlivý učitel? Ředitel? Ministr?

V bodu 14. spolupráce s okolím se doporučuje naslouchat reálnému světu. Užitečné doporučení. Tím měli iniciativní studenti začít, a můj dojem je, že právě této činnosti se příliš nevěnovali.

 

Za úplně nejspornější považuji bod 20. výchovný rozměr. Ten požaduje pěstovat v lidech slušnost, pokoru a smysl pro morálku a formovat druhé k tomu, aby usilovali být dobrým člověkem. Výrazu pěstovat v lidech smysl pro morálku nerozumím. S pokorou narazí u dnešních studentů. A se slušností a dobrým člověkem narazí u mne. Cožpak si iniciativní brněnští studenti nevšimli, že dnešní česká společnost je radikálně a nesmiřitelně rozdělená? Co je pro jednoho slušnost, je pro druhého vrcholem podrazáctví, a koho jedni považují za dobrého člověka, druzí považují za gaunera. A tento vztah je symetrický. Pokud se učitel v takto rozdělené společnosti postaví na jednu ze dvou protivných stran a začne studenty vychovávat dle své představy slušnosti a své představy dobrého člověka, narazí.

Je konflikt s rozhořčenými studenty a rodiči žáků záměrem iniciativních brněnských studentů?